A început depunerea dosarelor pentru ajutoarele de încălzire!

     Începând cu data de 19 octombrie 2017, se pot depune la Primăria Bascov, Compartiment Asistenţă Socială (etaj I), cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor (terenuri, locuinţe, maşini).
     La începutul sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018, termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este până la 20 noiembrie 2017.
     După această dată, stabilirea dreptului se va face astfel:
     a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
     b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective.
     TEMEIUL LEGAL AL ACORDĂRII AJUTOARELOR
     OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr. 27/2013, HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011, modificate si completate cu HG nr.778/2013.
     Ajutorul se acordă pentru consumatorii de gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si energie electrica,
     Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.
     CINE POATE BENEFICIA DE AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI:

 • Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei (pentru încălzirea cu gaze, energie electrică sau lemne) şi până la 786 lei pentru familii sau până la 1082 lei pentru persoana singură care utilizează energie termică.
 • Familia - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • Persoana singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
 • Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţa de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau resedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată.

     CINE DEPUNE CEREREA
     Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

 • proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia (dacă deţine certificat de moştenitor);
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, a unui act de donaţie ori de întreţinere cu clauză de habitaţie (cu acordul proprietarului declarat la notariat, în cazul în care nu se gospodăresc în aceeaşi locuinţă);
 • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietar/titular de contract de închiriere (în cazul în care acesta din urmă nu locuieşte în acea locuinţă);
 • reprezentantul legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

     ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:
- Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (de la primărie);
- Cărţi sau buletine de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ, plasament etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizaţie sau extras de cont;
- Adeverinţă de venit de la Finanţe Piteşti pentru cei care declară că nu au venituri sau pentru cei cu venituri din activităţi independente;
- Adeverinţă de rol privind componenţa familiei şi terenul deţinut pentru cei care locuiesc la case (cerere la registratură, adeverinţa se eliberează în 3 zile);
- Dovadă deţinere autoturism/motocicletă (primărie – Taxe şi impozite); Carte de identitate autoturism / motocicletă (pentru cei care deţin);
- Adeverinţă instituţie de învăţământ pentru studenţi;
- Factură de gaze (luna anterioară) – pentru ajutorul de încălzire cu gaze (nu se acceptă chitanţă!);
- Document din care reiese tipul centralei (raport verificare sau punere în funcţiune) – pentru deţinătorii de centrale pe gaze, lemne sau curent electric;
- Factură energie electrică (luna anterioară) – pentru ajutorul de încălzire cu energie electrică (nu se acceptă chitanţă!);

 

 • Pentru solicitanţii ajutorului de încălzire pe gaze sau curent electric ori energie termică, ce locuiesc la bloc, cererea se va depune la primărie cu viza asociaţiei de proprietari care va confirma numărul de camere şi de persoane;
 • Persoanele care deţin bunuri în alte localităţi sau au alt domiciliu, vor depune certificat fiscal de la primăria de domiciliu sau a localităţii pe raza căreia se află bunurile;
 • Pot fi solicitate şi alte acte după caz.
 • La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate în luna anterioară depunerii cererii!

     CE OBLIGAŢIE AU BENEFICIARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
     Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a
veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii, însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
      LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
a. Bunuri imobile
- Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
b.  Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare) - Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric;
c. Depozite bancare
- Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
d. Terenuri, animale sau păsări
- Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea de către persoana singură sau de către unul din membrii familiei a unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
     ALTE PRECIZĂRI

 • Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte prin dispoziţia primarului;
 • În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situaţiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat (să fie autorizat);
 • Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. Sumele încasate necuvenit se recuperează în condiţiile legii;
 • Ajutorul pentru energie termică, gaze naturale şi energie electrică se acordă la nivelul compensării/cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului dacă valoarea consumului este mai mare, respectiv la valoarea consumului dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţia primarului.